Gabinet profilaktyki zdrowia rzeszow

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz profilaktyki zdrowia, jakie musi spełnić wszystek produkt dany do karierze w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek materiał będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde dania muszą istnieć przewidziane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) stosuje się z innymi procedurami: 1. badanie typu WE - cierpi na celu zapewnienie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i prób każdego wytworzonego towaru w charakteru ustalenia zgodzie z zasadą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgodę z człowiekiem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planie dostarczenia jego zgód z typem przedstawionym w certyfikacie badania typu WE i wymaganiami danymi w dyrektywie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w planu przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.